Prodej strojů a nářadí v Leskovicich
SetAuction.EU
Kvě 22, 2024 06:52:29
Smluvní podmínky & Podmínky

 

Obchodní podmínky pro kupující - internetová aukce

Platné od 1.3.2023

 

Všeobecné podmínky společnosti Kerouš sro, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 16345, IČ: 28085 604 pro prodej movité nebo nemovité věci, případně i práva, dále jejich zdroj prodeje je prostřednictvím internetové aukce

1. Základní pojmy 

1.1 Kerouš sro, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 16345, IČ: 28085 604 je společnost, která je v rámci internetové aukce prodejce aukčního systému nebo 

1.2 „Internetovou aukcí“ se rozumí způsob prodeje, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání internetové aukce na základě příhozu zájemců o zakoupení dané položky aukce. Internetová aukce není dražbou ve smyslu § 1771 Občanského zákoníku. 

1.3 “Položka aukce“ je konkrétní druh movité nebo nemovité věci, popř. jejich soubor, který se formou internetové aukce prodává. 

1.4 Předmětem aukce“ se rozumí movité nebo nemovité věci, případně i práva, a dále jejich soubory, prodej je prostřednictvím internetové aukce. 

1.5 „Prodávajícím“ je společnost Kerouš sro, nebo právnická či fyzická osoba, mající zájem o prodej předmětu aukce.

1.6 „Kupní cena“ se rozumí nejvyšší podaná cenová nabídka dané položky aukce, která musí být vyšší než limitní cena, za kterou je ochoten prodávající předmět internetové aukce prodat. Cenové nabídky se vztahují bez DPH, a bez aukčního poplatku.

1.7 „Kupujícím“ je právnická či fyzická podnikající osoba nebo fyzicky nepodnikající osoba, která je na základě žádosti registrovaná v evidenci společnosti Kerouš sro a po skončení aukce se stala „vítězem aukce“.

1.8 „Registraci“ se rozumí elektronický úkon na www.setauctions.eu, kterým je právnické fyzické nebo podnikající osoba, výjimečně fyzicky nepodnikající osoba, která vyžaduje na základě žádosti zúčastnit se splnění podmínek v bodě 4 obchodních podmínek internetové aukce společnosti Kerouš sro nebo prostřednictvím aukčního Portál společnosti Kerouš sro vlastní aukce provádět. Registraci vyslovuje právnická či fyzická podnikající osoba nebo fyzická nepodnikající osoba souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že se jimi bude řídit.

1.9 “Registrovaným uživatelem“ se stane právnická či fyzická podnikající osoba nebo fyzická nepodnikající osoba, která úspěšně provedla registraci.

1.10 “Účastník aukce“ je právnická či fyzická podnikající nebo fyzická nepodnikající osoba, která úspěšně prošla registrací společnosti Kerouš sro , složila na účet společnosti aukční jistinu a byl ji aktivován účet.

1.11 “Vítěz aukce“ - účastník aukce, který provedl v internetové „anglické aukci“ dané položky nejvyšší nabídku. Vítěz aukce je také účastník aukce, který učinil v „anglické aukci s limitní cenou“, dané položky nabídky, která je zároveň vyšší, nebo rovná Limitní cena. 

1.12 „Aukční jistinou“ se rozumí částka, která musí být před každou každou aukcí poukázaná na účet společnosti Kerouš sro Výše ​​aukční jistiny je stanovena na 3.000 Kč. V případě, že částka nebude před první aukcí připsána na účet společnosti, nebude možné se aukce zúčastnit. Aukční jistina bude uložena na účet společnosti Kerouš, sro až do doby, kdy si ji vyžádá registrovaný uživatel nazpět. Aukční jistina bude na žádost vrácena na účet, ze kterého byla zaslána, a registrace bude zrušena. Zahraniční platba je nutné dohodnout před zahájením aukce. Při zahraniční platbě aukční jistiny nejsou náklady na způsob provedení platby nákupu. O tyto náklady bude vrácena aukční jistina ponížena. 

1.13  “Aukční systém“ je internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené společností Kerouš s.r.o., která bude využita k provedení internetové aukce. 

1.14   „Limitní cena“ je minimální cena, při jejímž dosažení lze uzavřít kupní smlouvu. Pokud nabídka účastníků aukce nedosáhne Limitní ceny, nedá se určit vítěz aukce. 

 

2.         Průběh aukce 

2.1     Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2     Aukce probíhá formou: 

a)      tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. 

b)      formou tzv. anglické aukce s limitní cenou. U anglické aukce s limitní cenou se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. Na rozdíl od anglické aukce (bez limitní ceny) je však stanovena limitní cena. V případě, že nebude v rámci internetové aukce konkrétní položky této limitní ceny dosaženo, může prodávající rozhodnout, že předmět aukce neprodá.  

2.3     Zúčastnit internetové aukce se může pouze osoba, která má postavení “Účastníka aukce“ 

2.4     Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit začátek a konec internetové aukce a řídit její průběh. Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo internetovou aukci či jednotlivé položky aukce zrušit nebo měnit až do okamžiku ukončení internetové aukce. Tímto ustanovením nevzniká účastníkovi aukce jakýkoliv nárok vůči společnosti Kerouš s.r.o. 

2.5     Aukce konkrétní položky trvá předem stanovenou dobu. Učiní-li však kterýkoliv účastník aukce příhoz 2 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o 2 minuty, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na kartě položky aukce. 

2.6     Za správnost údajů uvedených u jednotlivých položek aukce odpovídá jejich vlastník nebo ten, kdo k jednotlivým položkám aukce poskytl údaje. 

2.7     U každé položky aukce je stanoveno, kdy a kde si mohou zájemci položku aukce prohlédnout. Pokud tento údaj není uveden u položky, lze datum a místo prohlídky dohodnout s provozovatelem aukce. 

2.8     V případě, že účastník aukce vložil cenovou nabídku na položku aukce, má se za to, že tím projevil zájem o koupi této položky. Takto vloženou cenovou nabídku již nelze zrušit ani změnit. 

2.9     Podá-li účastník aukce nejvyšší cenovou nabídku na položku aukce, stává se vítězem aukce a zároveň kupujícím, a je povinen položku aukce dle těchto obchodních podmínek koupit a zaplatit za ní kupní cenu zvýšenou o aukční poplatek a o DPH. 

2.10   O tom, že se účastník aukce stal vítězem aukce, bude informován prostřednictvím elektronické pošty bezprostředně po skončení internetové aukce. 

2.11   Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, DPH a Aukčního poplatku, na účet společnosti Kerouš s.r.o.

3.         Registrace 

3.1     Registrovat se může právnická, či fyzická podnikající osoba nebo fyzická nepodnikající osoba. 

3.2     První fáze registrace spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře v aukčním systému provozovatele. 

3.3     Odesláním registrace je uzavřena smlouva mezi společností Kerouš s.r.o. a kupujícím. Kupující je povinen si před uzavřením smlouvy přečíst tyto obchodní podmínky. Uzavřením smlouvy se společností Kerouš s.r.o. kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že je solventní a není proti němu vedeno žádné insolvenční nebo exekuční řízení a není si vědom žádných skutečností, které by mohly takové řízení založit. 

 

4.         Aukční jistina 

4.1     Provozovatel aukčního systému společnost Kerouš s.r.o. je oprávněn po žadateli o účastenství v aukci požadovat složení aukční jistiny. Bez složení aukční jistiny nebude přístup do internetové aukce povolen. 

4.2     Po vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře, bude na e-mailovou adresu, která je uvedená v registračním formuláři, zasláno číslo účtu a variabilní symbol, na který bude možno aukční jistinu složit. V případě, že bude aukční jistina složena jinou osobou než registrovaným uživatelem, považuje se takto složená aukční jistina za jistinu složenou účastníkem aukce a účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé.

4.3     V případě, že se chce registrovaný uživatel aukce zúčastnit, je doporučeno složit aukční jistinu, nejpozději tři dny před ukončení internetové aukce. Aukční jistina je považována za složenou jejím připsáním na účet provozovatele aukčního systému. Aukční jistinu bude možné složit v CZK bankovním převodem, nebo vkladem na účet. 

4.4     Po Připsání aukční jistiny na účet provozovatele, dojde ke kontrole, schválení a aktivaci účtu (přístupové jméno a heslo) ze strany provozovatele aukce a to do 2 pracovních dnů. O aktivaci účtu je registrovaný uživatel informován e-mailem.

4.5     Vrácení aukční jistiny, je možné, za předpokladu, že účastník aukce nemá žádné závazky u společnosti Kerouš s.r.o. Vrácení aukční jistiny, proběhne na základě žádosti účastníka aukce, zaslaného e-mailovou formou, a to zpět na účet, ze kterého byla aukční jistina zaslána.

 

5.         Podmínky pro kupující 

5.1     Předmětem internetové aukce jsou movité nebo nemovité věci, popřípadě i práva, a dále jejich soubory včetně příslušenství ve stavu, jak stojí a leží, tedy i se všemi případnými zjevnými či skrytými vadami. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem prodeje prostřednictvím internetové aukce jsou použité věci, prodávající ani provozovatel aukčního systému neposkytuje na předměty aukce žádnou záruku, s výjimkou případně trvajících záruk poskytovaných na věci výrobcem či původním prodejcem. 

5.2     Kupující má možnost si předměty aukce prohlédnout. Datum a čas možné prohlídky jsou blíže specifikovány u každé položky aukce zvlášť. Prohlídka konkrétní položky bude umožněna po dohodě s provozovatelem aukce. 

5.3    Kupující je povinen na základě proforma faktury zaplatit kupní cenu, + provizi aukční poplatek provozovateli aukčního systému ve výši 5% z vydražené ceny,  + zákonné DPH, do sedmi dnů od jejího doručení. Zaplacením se rozumí připsaní částky na účet společnosti Kerouš s.r.o. Splatnost faktury je zpravidla 10 dní od vystavení. Na faktury uhrazené po splatnosti se vztahuje úrok z prodlení ve výši 10%, z dlužné částky.

5.4     Platbu lze provádět v CZK a to bankovním převodem, nebo vkladem na účet. Platbu ze zahraničí je nutné potvrdit předem u provozovatele. Při zahraniční platbě, nese náklady na způsobu provedení platby kupující. O tyto náklady bude navýšena kupní cena. 

5.5     Za doručení faktury či proforma faktury se považuje i doručení na  e-mail uvedený při registraci. 

5.6     Kupující se zavazuje si převzít položku aukce do 20 dnů od zaplacení na místě, které je uvedeno u položky aukce v aukčním systému, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě prodlení s převzetím je povinen kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den prodlení na účet společnosti Kerouš s.r.o. 

5.7     Po zaplacení proforma faktury obdrží kupující platný daňový doklad. 

5.8     V případě, že kupující odmítne za danou položku aukce zaplatit, nebo nezaplatí včas, je povinen společnosti Kerouš s.r.o. zaplatit poplatek za zmaření aukce, který činí 25 % z kupní ceny, minimálně 5000 Kč za každou nezaplacenou položku aukce. Tato částka bude odečtena z aukční jistiny, Případný rozdíl mezi výší poplatku a výší aukční jistiny, bude rozdíl vypořádán do 10 pracovních dnů. V případě, že aukční jistina nepokryje celé vymahatelné poplatky a nedojde k dohodě mezi kupujícím a společností Kerouš s.r.o., bude tento rozdíl a veškeré další náklady vymáhány soudní cestou. 

5.9     Převzetí položky aukce proběhne vždy na předem potvrzeném místě, a položka bude vydána tomu, kdo se prokáže dokladem o zaplacení, pokud kupující pověří vyzvednutím položky 3 stranu, musí o této skutečnosti řádně a předem informovat provozovatele aukce e-mailem na kontakt uvedený na stránkách www.setauctions.eu.  Při předání bude vyhotoven a potvrzen předávací protokol (dodací list).

 

6.         Mezinárodní prvek

6.1     Tento článek obchodních podmínek se vztahuje na kupujícího, který má sídlo v zahraničí nebo získal podnikatelské oprávnění na základě jiného, než českého právního řádu nebo byl ustanoven podle jiného, než českého právního řádu. Tento článek se dále vztahuje na případ, kdy předmětem aukce je věc nacházející se mimo Českou republiku nebo věc registrovaná či obdobně evidovaná v zahraničí, na základě jiného, než českého právního řádu.

6.2     Společnost Kerouš s.r.o. a kupující podle odst. 6.1 se podpisem smlouvy zavazují, že pro případ jakéhokoliv sporu vzniklého z jejich závazkového vztahu vztahujícího se k předmětu smlouvy podle čl. 3 odst. 3.3 těchto obchodních podmínek, budou k řešení sporů příslušné české soudy.

6.3     Pro závazkový vztah a případné spory mezi společností Kerouš s.r.o. a kupujícím podle odst. 6.1 v návaznosti na čl. 3 odst. 3.3 těchto obchodních podmínek je rozhodné právo české.

 

7.         Vylučovací ustanovení

7.1     Podpisem smlouvy podle čl. 3 odst. 3.3 kupující souhlasí s vyloučením aplikace následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

a)    ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran; a tak se smluvní strany zavazují, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou, zákonem a dobrými mravy,

b)   ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí; a tím si smluvní strany ujednávají, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou a zákonem a nemohou se dovolávat obchodních zvyklostí,

c)    ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání; smluvní strany se tak zavazují měnit tuto smlouvu pouze písemnou formou, či formou přísnější (např. notářským zápisem),

d)   ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku; tzn., že i pokud odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, nejedná se o přijetí nabídky a smlouva tímto okamžikem není uzavřena, smluvní strany se musí v nabídce a přijetí nabídky bezvýhradným způsobem shodnout na podmínkách, pak smlouva uzavřena bude,

e)   ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy; a tedy smluvní strany nesouhlasí s postoupením práv a povinností z této smlouvy na třetí osobu,

f)     ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky; a tak se smluvní strany dohodly, že vydání kvitance (potvrzení úhrady dluhu) na jistinu neznamená potvrzení úhrady příslušenství pohledávky (tj. např. úroky),

g)    ust. § 1950 týkající se kvitance při opakovaných plnění z téhož právního důvodu, kdy smluvní strany se dohodly, že kvitance (potvrzení úhrady dluhu) znamená potvrzení dluhu výslovně specifikovaného v této kvitanci; tzn. například, pokud je plnění z jedné smlouvy rozděleno na splátky/ na dílčí plnění, vydaná kvitance se bude vztahovat pouze ke specifikovanému dílčímu plnění, příp. splátce,

h)   ust. § 1952 odst. 2 upravující právní domněnku, dle které se má za to, že dluh byl splněn, obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance; a tak se smluvní strany dohodly, že tato právní domněnka pro jejich právní jednání neplatí a dluh je splněn pouze řádným plněním stran,

i)      ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu; a tedy se smluvní strany dohodly, že k prominutí dluhu může dojít pouze výslovným písemným prominutím věřitele.

 

8.         Odstoupení od smlouvy a závěrečná ustanovení 

8.1      Společnost Kerouš s.r.o. je oprávněna odstoupit od uzavření kupní smlouvy formou oznámení zaslaného kupujícímu elektronickou poštou v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části o nejméně 3 dny; úhradou kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet společnosti Kerouš s.r.o.

8.2     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je předmět aukce v místě prodávajícího a ten je v prodlení s předáním předmětu aukce kupujícímu o 30 a více dní od ukončení aukce. 

8.3     Společnost Kerouš s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodovat o přihlášení klientů do aukčního systému, jakož i pozastavit, či zrušit přístup, pokud jsou k tomu oprávněné důvody:

a) Nedodržení ujednání uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách

b) Pozdní úhrada faktur

c) Neodebrání věcí, které jsou předmětem aukce bez souhlasu společnosti Kerouš s.r.o.

d) Nedodržení termínů pro platby

e) Neoprávněná manipulace s přístupovými hesly, zejména jejich poskytnutí třetí osobě

f) Ztráta solventnosti, nařízené přerušení činnosti či insolvenční řízení

 

8.4     Každý registrovaný uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit. 

8.5     Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou částky bez DPH. 

8.6     Společnost Kerouš s.r.o. důsledně dodržuje veškerá ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.

 

8.7     Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem aukční systému. Provozovatel aukčního systému zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně provozovatele aukčního systému, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Provozovatel aukčního systému rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Provozovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod aukčního systému.

 

8.8 Sdělení elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla provozovatelů aukčního systému provozovatelů aukčního systému vyslovuje účastník aukce souhlasu s tím, že mu prostřednictvím budou zasílány obchodní sdělení nebo propagační materiály provozovatele aukčního systému. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla prostřednictvím kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní nebo propagační materiály provozovatele aukčního systému, zaškrtnutá příslušnost kolonky příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně nebo písemně provozovateli aukčního systému.